Stadgar

Stadgar

Stadgar för föreningen Grrl Tech. Reviderade på årsmötet 2014-02-11.

§ 1 Föreningens namn

1.1 Föreningens namn är Grrl Tech.

§ 2 Föreningens säte

2.1 Föreningen har sitt säte i Växjö kommun.

§ 3 Föreningsform

3.1 Föreningen är en ideell förening.

§ 4 Föreningens syfte

4.1 Grrl Tech är en förening med fokus på hur jämställdhetsarbete kan bedrivas på bred front. Vi arbetar utifrån en stark värdegrund om alla människors lika värde. I den andan intresserar vi oss för hur jämställdhetsarbete kan utföras på olika sätt och olika nivåer. Vi vill dessutom identifiera de normer och strukturer som kan vara ett hinder för just jämställdhetsarbete. Parallellt med och inflätat i allt detta vill vi vara ett stöd för alla de som vill göra saker i Grrl Techs anda. Vi vill även hålla liv vid föreningens tradition att både delta i och arrangera coola, roliga och givande aktiviteter med jämställdhet som utgångspunkt.

§ 5 Oberoende  

5.1 Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 6 Verksamhetsår och räkenskapsår

6.1 Räkenskapsåret löper 1 januari till 31 december.

6.2 Verksamhetsåret löper mellan två årsmöten.

§ 7 Firmateckning

7.1 Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

7.2 Om särskilda skäl finns kan styrelsen utse en annan person att teckna föreningens firma.

§ 8 Representanter

8.1 Endast medlemmar av styrelsen och av styrelsen utsedda personer äger rätt att representera föreningen.

8.2 Representanterna har skyldighet att informera styrelsen om sina åtaganden.

§ 9 Medlemskap och medlemsavgift

9.1 Som medlem antas enskilda personer som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt förverkligande av föreningens ändamål. För att bli medlem ska man ansöka om medlemskap och ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. Medlemmar betalar en årlig medlemsavgift. Medlemskapet måste förnyas årligen. En medlem som inte förnyat sitt medlemskap senast under februari månad det aktuella kalenderåret/medlemsåret kan uteslutas av styrelsen.

9.2 Medlemsavgiftens storlek beslutas på årsmötet.

9.3 Årsmötet kan besluta att medlemsavgiften sätts till 0 kronor.

§ 10 Utträde ur föreningen

10.1 Om enskild medlem begär utträde ur föreningen skall detta meddelas skriftligt till styrelsen.

§ 11 Avstängning och uteslutning av medlem

11.1 En medlem som allvarligt skadar föreningen, bryter mot förenings stadgar eller motverkar förenings syfte kan avstängas av styrelsen.

11.2 Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen upphävs avstängningen eller så utesluts medlemmen.

11.3 Årsmöte kan upphäva avstängning och/eller uteslutning.

§ 12 Föreningens beslutande organ

12.1 Föreningens beslutande organ har makt enligt följande rangordning:

1. Årsmöte

2. Extra årsmöte

3. Styrelse

4. Presidium

§ 13 Årsmöte

 13.1 Årsmöte skall hållas senast den 31 mars varje år på en tid och plats som styrelsen anger.

13.2 Vid årsmöte har varje medlem – som senast fyra (4) veckor före årsmötet uppfyllt kriterierna för medlemskap och som är närvarande på årsmötet – yttrande-, förslags- och rösträtt. Dock har den avgående styrelsen ej rösträtt i frågor som rör dess ansvarsfrihet. Årsmötet kan därutöver bevilja annan person yttrande- och förslagsrätt för visst ärende.

13.3 För att årsmötet skall vara giltigt måste medlemmarna bjudas in till mötet minst tio veckor i förväg.

13.4 Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

13.5 Motioner och propositioner skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före årsmötet.

13.6 Årsmötet är beslutsmässigt då minst 10 procent av medlemmarna är närvarande.

13.7 Alla frågor som behandlas på årsmötet avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas inte. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal fäller lotten avgörandet.

13.8 Följande ärenden skall alltid behandlas på årsmötet:

01. Årsmötets öppnande

02. Val av årsmötets ordförande

03. Val av mötessekreterare

04. Val av två justerare, tillika rösträknare

05. Årsmötets behöriga utlysande

06. Fastställande av dagordning

07. Justering av röstlängd

08. Styrelsens verksamhetsberättelse

09. Styrelsens ekonomiska redovisning

10. Revisorernas berättelse

11. Styrelsens ansvarsfrihet

12. Motioner, med styrelsens yttranden, och styrelsens propositioner

13. Medlemsavgift

14. Verksamhetsplan

15. Budget

16. Presentation av valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer, samt kandidaturer       utöver valberedningens nomineringar

17. Val av revisorer

18. Val av styrelse

19. Val av valberedning

20. Övriga ärenden

21. Årsmötets avslutande

§ 14 Extra årsmöte

14.1 Om styrelsen, revisorer eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det skall styrelsen bjuda in till extra årsmöte.

14.2 För att extra årsmöte skall vara giltigt måste föreningens medlemmar bjudas in minst två veckor i förväg.

14.3 På extra årsmöte skall bara de ärenden som skrivits i inbjudan behandlas.

14.4 I övrigt gäller paragrafen för årsmöte.

§ 15 Styrelsen

15.1 Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och ekonomi.

15.2 Föreningens styrelse består av ordförande och kassör samt ledamöter, övriga poster föreslås vid behov av valberedningen och väljs på det konstituerade styrelsemötet.

15.3 Styrelsen kan bestå av 4 till 8 personer.

15.4 Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.

15.5 Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet.

15.6 Om styrelsen består av fyra eller fem personer är den beslutsmässig om minst tre personer, inklusive ordförande eller kassör, sammanträder. Om styrelsen består av sex personer eller fler är den beslutsmässig om minst fyra personer, inklusive ordförande eller kassör, sammanträder.

15.7 Varje person i styrelsen har en röst vid omröstning. Endast personer ur styrelsen är röstberättigade på styrelsemöte.

15.8 Mandatperioden för styrelsen löper mellan två ordinarie årsmöten.

15.9 Avsägande av styrelseuppdrag skall skriftligen inlämnas till styrelseordföranden. Uppsägningstiden är en månad.

15.10 Avgår vald styrelseledamot innan mandatperiodens slut kan styrelsen kalla till extra årsmöte och genomföra fyllnadsval. Fyllnadsval behöver inte göras så länge styrelsen, efter ledamotens avgång, består av minst så många personer som anges i paragraf 15.3.

15.11 För beslut i styrelsen krävs enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst. Vid personval äger ordföranden rätt att avstå från sin utslagsröst varvid lottning sker. Vid personval tillämpas sluten omröstning endast om så begärs.

§ 16 Presidium

16.1 Presidiet består av ordförande, kassör samt vid behov andra personer i styrelsen.

16.2 Presidiet väljs vid styrelsens konstituerande möte.

16.3 Presidiet kan i undantagsfall och vid särskilt brådskande ärenden fatta beslut utan styrelsens godkännande. Vid nästkommande styrelsemöte skall beslutet godkännas av styrelsen.

§ 17 Valberedning och kandidaturer

17.1 Årsmötet väljer två eller flera valberedare inför det kommande verksamhetsåret. Årsmötet kan även delegera uppgiften att utse valberedning till styrelsen. Valet ska i så fall ha skett senast före årsskiftet för innevarande verksamhetsår. Utöver det ska en person ur styrelsen ha insyn i valberedningens arbete men kan samtidigt kandidera till styrelseuppdrag. Denna person väljs av styrelsen senast 8 veckor före årsmötet.

17.2 Styrelsen har rätt att göra kompletteringsval till valberedningen om någon väljer att lämna sitt uppdrag.

17.3 Valberedare får ej kandidera till förtroendeuppdrag som valberedningen är satt att nominera till.

17.4 Valberedningen skall presentera sitt förslag till föreningens medlemmar senast två veckor före valet.

17.5 Valberedningen skall till föreningens ordinarie föreningsstämma på våren nominera följande poster:

Alla poster och dess suppleanter, enligt 15.2 och 15.3

Ordförande

Kassör

Revisorer

Föreslagen kandidat ska ha accepterat nomineringen.

17.6 Kandidaturer till poster enligt ovan, utöver valberedningens nomineringar, skall vara föreningens ordförande tillhanda senast 10 dagar före föreningsstämma där val hålles. Dessa motkandidaturer skall anslås i föreningens lokaler samt på föreningens webbsida senast 9 dagar före föreningsstämma där val hålles.

§18 Revisorer

18.1 För granskning av föreningens ekonomi och verksamhet väljs på årsmöte en eller flera revisorer, varav minst en godkänd eller auktoriserad revisor.

18.2 Revisor får inte sitta i styrelsen.

§ 19 Ändringar av stadgar

19.1 Stadgar kan ändras på årsmöte eller extra årsmöte.

19.2 För att vara giltig måste ändringen antas med 2/3 majoritet.

19.3 Om stadgeändring skall ske måste förslaget meddelas medlemmarna i inbjudan till mötet. I annat fall måste ändringen antas av alla närvarande röstberättigade medlemmar.

19.4 Ändring av föreningens stadgar som rör föreningsform (§ 3), syfte (§ 4), stadgeändringar (§ 19) och upplösning (§ 20) kan endast beslutas av två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§ 20 Upplösande av föreningen

20.1 Förslag om föreningens upplösning får endast läggas fram på årsmötet. Det måste framgå av inbjudan att detta skall behandlas på årsmötet.

20.2 Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar inte godkänner detta.

20.3 Vid upplösning skall föreningens skulder betalas. Därefter skall föreningens tillgångar gå till verksamhet enligt föreningens syfte. Hur detta skall ske beslutas på det sista årsmötet.

Etiketter: , , ,

Kommentering avstängd.Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/grrltech/public_html/wp-content/themes/grrlpress/adbar.php on line 15

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/grrltech/public_html/wp-content/themes/grrlpress/adbar.php on line 16

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/grrltech/public_html/wp-content/themes/grrlpress/adbar.php on line 16